Używasz przestarzałej przeglądarki
Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie obsługuje płatności kartą płatniczą ze względów bezpieczeństwa.
Aby dokonać bezpiecznej płatności kartą, zaktualizuj przeglądarkę lub zainstaluj inną:
Avast Secure Browser Safari Google Chrome Mozilla Firefox Opera Yandex Browser

Polityka prywatności

Tą witryną internetową zarządza NILTASOFT LIMITED, Address: Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus. Registration No: HE190472; VAT number: CY-10190472H i SOFTLINE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Softline PL sp.z oo) Registered address: Elektoralna 13, Office 103, 00-137, Warsaw, Poland Registration No (KRS): 0000769316 VAT number (NIP): PL5252778629. Poniżej przedstawiamy informacje na temat prawnych aspektów przetwarzania danych osobowych w naszych witrynach internetowych.

W niniejszej polityce stosujemy następujące pojęcia:

  1. Softline Ecommerce lub „my” oznacza NILTASOFT LIMITED/Softline PL sp.z oo.
  2. Witryna internetowa oznacza tę witrynę internetową obejmującą sklep internetowy, za pośrednictwem którego nabywa się albo można nabyć licencję na oprogramowanie.
  3. Termin Witryna odnosi się do którejkolwiek z witryn internetowych wykorzystywanych przez Softline Ecommerce.
  4. Oprogramowanie oznacza oprogramowanie, na które Użytkownik zdecydował się zakupić licencję.
  5. Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która składa zamówienie, złożyła zamówienie albo korzysta z licencji na Oprogramowanie na podstawie umowy zawartej z Softline Ecommerce. Należy zauważyć, że Użytkownik może również podlegać określonym w niniejszej polityce warunkom dotyczącym Odwiedzających.
  6. Odwiedzający oznacza osobę odwiedzającą Witryny internetowe w celu przeglądania informacji, przekazywania informacji zwrotnych Softline Ecommerce albo korzystania z innych usług niezwiązanych z zawarciem ani realizacją umowy.
  7. Partner oznacza jeden z podmiotów dysponujących prawami własności intelektualnej do oprogramowania. Sprzedajemy klucze dostępu naszych Partnerów umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Oprogramowania.


O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej lub kontekst nie nakazuje inaczej, definicje terminów są zgodne z RODO.

Przepisy RODO dotyczące Użytkowników

Co od zasady jesteśmy agregatorem, który współpracuje z różnymi Partnerami, aby zapewniać Użytkownikom prawa dostępu do wybranego Oprogramowania.

W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika (w kontekście RODO) występujemy w roli administratora danych wspólnie z innym podmiotem. W związku z tym Partner również występuje w roli współadministratora. Informacje na temat konkretnej relacji między nami a naszymi partnerami w odniesieniu do Użytkownika mogą znajdować się w umowie zawartej pomiędzy Softline Ecommerce i Partnerem.

Niniejsza Polityka może być uzupełniana o szczegółowe postanowienia, jeżeli między którymkolwiek z Partnerów a nami zawarta zostanie umowa zawierająca niestandardowe postanowienia. W każdym dodatku wyszczególnimy konkretne przypadki przetwarzania danych osobowych przez danego Partnera i wyjaśnimy warunki przetwarzania danych osobowych w takim przypadku. Na stronie zakupu produktu jasno określimy, czy dodatek do niniejszej polityki wynikający z konkretnej relacji między nami a Partnerem ma zastosowanie w przypadku naszej relacji z Użytkownikiem.

Zgodnie z wymogami RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zawarliśmy pisemną umowę z podmiotem przetwarzającym w naszym imieniu, która ściśle określa obowiązkowe warunki przetwarzania tych danych i możemy zagwarantować, że każdy z tych podmiotów przetwarzających będzie przestrzegać postanowień RODO. Ponadto takie umowy zawierają postanowienia dotyczące okresowych kontroli podmiotów przetwarzających oraz możliwość nałożenia na nie sankcji umownych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umowa zawierana pomiędzy nami a Użytkownikiem oraz nasz prawnie uzasadniony interes. W niektórych przypadkach możemy bezpośrednio zwrócić się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niewymienionych w umowie, ale ściśle z nią związanych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników

W przypadku gdy korzystanie przez Użytkownika z Witryny internetowej nie jest powiązane z umową, przetwarzamy dane osobowe takiego Użytkownika jako dane osobowe Odwiedzającego. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających zostały wydzielone do osobnej kategorii. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób z kategorii „Odwiedzających” można znaleźć w zakładce „Przepisy RODO dotyczące Odwiedzających”.

Jako Administrator będziemy przetwarzać następujące dane na temat Użytkownika:

w celu ustalenia tożsamości osoby fizycznej albo upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej:

adres e-mail, nazwisko, imię, numer telefonu, miejsce pracy;

w celu dalszej realizacji umowy:

dane z zapisu kliknięć, identyfikator Użytkownika w systemie Softline Ecommerce, dane dotyczące metod płatności, sprawozdania dotyczące kampanii realizowanych pocztą elektroniczną, identyfikatory transakcji płatniczych, metody i terminy płatności, adresy IP, z których były dokonywane płatności.

Z kim (Softline Ecommerce czy Partnerem) należy się kontaktować w celu usunięcia/modyfikacji/uzyskania dostępu do danych osobowych?

Należy kontaktować się z Softline Ecommerce.

Podmioty zewnętrzne zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych

Korzystamy z usług analitycznych w celu:

  • udostępniania statystyk dotyczących skuteczności przesyłania wiadomości. Podstawą prawna przetwarzania danych jest Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • śledzenia zachowań Użytkowników w witrynie internetowej w celu podniesienia jakości świadczonych przez nas usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Umowa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • śledzenia kampanii reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możemy korzystać z następujących usług w celu gromadzenia danych analitycznych służących do podnoszenia skuteczności przesyłania wiadomości i jakości świadczonych przez nas usług:

Google Analytics
GA Audiences
Floodlight
Omniture (Adobe Analytics)
Yahoo Analytics
Yandex.Metrics
Top mail
GA Audiences
Visual iq

Możemy korzystać z następujących usług w celu gromadzenia danych analitycznych do śledzenia kampanii reklamowych:

Doubleclick
Bing ads
Google adwords conversion
DoubleClick Bid Manager
Google Dynamic Remarketing
Adobe Audience Manager
Advertising.com
Index Exchange (dawniej Casale Media)

Możemy korzystać z usługi Facebook Connect w celu uproszczenia procesu weryfikacji tożsamości w ramach świadczonych przez nas usług.

Do obsługi połączeń telefonicznych korzystamy z usług IP Telecom Bulgaria, LTD (http://iptelecom.bg/).

Do celów przetwarzania płatności korzystamy z usług Assist, Credorax, Przelewy24, Trustly i PayPal. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Do celów przechowywania danych Użytkowników, kopii zapasowych oraz dzienników korzystamy z usług Servers.com B.V. oraz SoftLine Trade JSC. Podstawą przetwarzania danych jest umowa, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Często zadawane pytania Użytkowników

Dodatkowe informacje na ten temat zgodności z zasadami dotyczącymi poufności podano w odpowiedziach na pytania.

W jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkowników?

Korzystamy z informacji zgodnie z zasadami poufności w oparciu o podstawy prawne przetwarzania wymienione w art. 6 RODO. Gromadzone dane nie są nigdy sprzedawane ani nie są publikowane przez nas w żaden sposób.

W jaki sposób zapewniamy zgodność z przepisami RODO?

Przede wszystkim poprzez zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych; z tymi i innymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w niniejszej polityce, postanowieniach umowy i opcjach ustawień świadczonej usługi.

Czy jest możliwe całkowite usunięcie danych?

Dane Użytkownika zostaną usunięte w ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy.

Przy usuwaniu danych dokonamy anonimizacji danych osobowych Użytkowników i ich danych do kontaktu z uwzględnieniem Opinii 05/2014 w sprawie technik anonimizacji WP29.

W jaki sposób wdrażamy techniczne i organizacyjne środki mające zapewnić ochronę osób, których dane dotyczą i ograniczanie ryzyka?

Po wyborze koniecznych środków zawarliśmy umowy z usługodawcami świadczącymi usługi hostingu, którzy są w stanie wdrożyć wymagane środki ochrony oraz opracowaliśmy miejscową dokumentację i zorganizowaliśmy procesy biznesowe zgodnie z wymogami RODO.

Czy można zrezygnować z usług określonych podmiotów przetwarzających?

Nasza usługa jest skonfigurowana z myślą o określonych podmiotach przetwarzających. Korzystanie z różnych podmiotów przetwarzających zależnie od preferencji Użytkownika jest technicznie niemożliwe lub nieuzasadnione pod względem ekonomicznym w kontekście kosztów wdrożenia takiej funkcji. Wziąwszy pod uwagę zależność od podmiotów przetwarzających dokonaliśmy starannego ich doboru i zapewniliśmy, że nasza relacja z nimi odpowiada wymogom określonym w art. 28 par. 4 RODO.

Przepisy RODO dotyczące Odwiedzających

Umieściliśmy dane osobowe Odwiedzających w odrębnej kategorii przetwarzanych danych osobowych. Jednak Użytkownicy mogą również należeć do tej kategorii, wraz z innymi odwiedzającymi witryny Softline Ecommerce.

Kto gromadzi dane?

Softline Ecommerce jest względem Odwiedzającego administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO i gromadzi dane.

Jakie dane są gromadzone?

Softline Ecommerce może gromadzić, rejestrować i analizować dane dotyczące odwiedzających witrynę Softline Ecommerce.

Ponadto Softline Ecommerce może gromadzić i przetwarzać wszelkie dane osobowe dobrowolne przekazane przez odwiedzającego za pośrednictwem formularzy na naszej witrynie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na przykład w celu kontaktu z nami.

Jak będą wykorzystywane informacje?

Wszystkie dane odwiedzających Softline Ecommerce pozostają ściśle poufne. Nie sprzedajemy, nie przekazujemy danych żadnym innym spółkom do jakichkolwiek celów innych niż przekazywanie danych konkretnym usługodawcom, którzy mogą pomóc nam świadczyć albo doskonalić świadczone przez nas usługi, w tym usługi sprzedażowe i marketingowe. W takim przypadku wszelkie czynności przetwarzania będą prowadzone zgodnie z wymogami RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Przetwarzamy dane osobowe Odwiedzających na podstawie Umowy, zgody Odwiedzających w odniesieniu do każdej kategorii danych osobowych oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w związku z potrzebą wprowadzenia ulepszeń w naszej witrynie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f).

Na mocy postanowień Umowy przetwarzamy dane osobowe, które są wymagane bezpośrednio w celu świadczenia usług.

Dane, które gromadzimy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są związane z korzystaniem z Witryny. Dane te obejmują: liczbę wyświetleń witryny, zainteresowanie fragmentami informacji w witrynie, inne informacje statystyczne, dzienniki serwerów.

Na podstawie zgody przetwarzamy dane osobowe, które nie są wymagane do korzystania z witryny internetowej, ale są konieczne do przekazywania wszelkich dodatkowych albo ważnych informacji. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie zgodnie z wcześniej wybranymi ustawieniami przeglądarki, jak również kontaktujemy się z Użytkownikiem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora, chatu, innych podobnych usług.

Jeżeli Użytkownik skontaktuje się z nami w imieniu swojego pracodawcy i prześle nam wiadomość elektroniczną albo skontaktuje się z nami telefonicznie, dokładana lista przekazywanych danych osobowych zostanie przez niego ustalona osobiście. Może to być: adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, obszary zainteresowania i informacje szczegółowe na temat spółki, dla której pracuje Użytkownik (nazwa i adres spółki), jak również informacje dotyczące rodzaju relacji pomiędzy spółką, którą Użytkownik reprezentuje, a samym Użytkownikiem.

Czy dane będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym?

Wykorzystujemy usługi analityczne wskazane w niniejszej Polityce.

Jakie są ograniczenia dotyczące korzystania z plików cookie?

Oczekujemy od właścicieli przeglądarek internetowych spełnienia wymogów RODO i umożliwiamy Użytkownikowi zarządzanie plikami cookie na zasadzie aktywnego wyrażenia zgody. Jeżeli zgodnie z obecnymi ustawieniami przeglądarki Użytkownika wykorzystywanie dowolnych plików cookie jest dozwolone, Użytkownik może wykorzystać te ustawienia do ograniczenia wykorzystywania plików cookie.

Jak długo dane są przechowywane?

Przechowujemy dane związane z korespondencją i dziennikami Witryny nie dłużej niż 30 dni od wygaśnięcia podstaw do przetwarzania danych.

Przechowujemy informacje na temat liczby wyświetleń witryny internetowej i innych sposobów korzystania z witryny nie dłużej niż 30 dni, następnie poddajemy dane anonimizacji.

Jak złożyć skargę?

Jeżeli Użytkownik uzna, że naruszono jego interesy prawne jako osoby, której dane dotyczą, może skontaktować się z nami pod adresem privacy@allsoftglobal.com

Ostatnia aktualizacja - grudzień 2020

Pomoc i wsparcie
Zadaj pytanie
Pytania dotyczące płatności i dostawy
Metody płatności
Nasza strona korzysta z plików cookie. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na nasze Polityka Prywatności.
OK