Używasz przestarzałej przeglądarki
Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie obsługuje płatności kartą płatniczą ze względów bezpieczeństwa.
Aby dokonać bezpiecznej płatności kartą, zaktualizuj przeglądarkę lub zainstaluj inną:
Safari Google Chrome Mozilla Firefox Opera Yandex Browser

REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. Informacje dotyczące niniejszego Regulaminu sprzedaży

a. Niniejszy Regulamin sprzedaży (dalej zwany „Regulaminem”) oraz wszystkie polityki i inne dokumenty, do których się on odnosi, określają warunki, które będą miały zastosowanie w momencie, gdy Użytkownik dokona rejestracji swojego konta w Sklepie internetowym lub złoży zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego (subskrypcja). Przed rejestracją konta w Sklepie internetowym, złożeniem zamówienia u Niltasoft Limited („Softline”) lub zaakceptowaniem postanowień niniejszej umowy w jakikolwiek inny sposób Użytkownik musi potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin. Wyrażenie zgody przez Użytkownika zostanie uznane za zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a spółką Softline, która jest właścicielem i zarządcą tej Witryny internetowej oraz Sklepu internetowego. W przypadku niezrozumienia treści niniejszego Regulaminu lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Softline. Uwaga: niniejszy Regulamin może ulegać zmianom, dlatego zaleca się ponownie przejrzeć oraz zapisać lub wydrukować jego aktualną treść każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Nasze dane kontaktowe: NIltasoft Limited, Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus, Nr VAT: CY-10190472H 

2. Konto osobiste w Sklepie internetowym

Aby ułatwić proces składania zamówień i zarządzania produktami w niektórych Sklepach internetowych, oferujemy Użytkownikom funkcję rejestracji konta. Jeżeli funkcja ta jest dostępna dla któregoś ze sklepów internetowych, oznacza to, że rejestracja jest obowiązkowa i zakłada akceptację postanowień niniejszej umowy. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż każda czynność wykonana w Sklepie internetowym za pośrednictwem konta Użytkownika może powodować powstanie pewnych praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bądź stosownych przepisów.

Jeżeli Użytkownik tworzy lub używa konta w imieniu podmiotu gospodarczego, Użytkownik niniejszym potwierdza, że jest upoważniony do działania w imieniu tego podmiotu i zobowiązuje się w jego imieniu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Takie konto jest własnością i znajduje się pod kontrolą danego podmiotu gospodarczego. Niniejszy Regulamin nie powoduje ani nie ma na celu spowodować powstania umowy pośrednictwa, spółki cywilnej, spółki joint venture, stosunku pracy lub umowy franczyzy pomiędzy stronami. W zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane na jego koncie oraz z wykorzystaniem jego hasła.

Użytkownik powinien podjąć wszelkie kroki w celu zapewnienia poufności swojego hasła oraz powinien powiadomić nas niezwłocznie, gdy podejrzewa, że ktoś inny mógł poznać jego hasło, lub jeżeli jego hasło jest wykorzystywane w nieuprawniony sposób oraz jeżeli wystąpią podejrzenia, że może być w taki sposób wykorzystywane. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że dostarczone nam dane są prawidłowe i kompletne oraz ma obowiązek informować nas o wszelkich zmianach w informacjach, które nam przekazał. Użytkownik może uzyskać dostęp do większości podanych przez siebie informacji i aktualizować je, a także zmieniać ustawienia swojego konta na stronie swojego konta w Sklepie internetowym.

Użytkownik nie może wykorzystywać swojego konta: (i) do celów niezgodnych z prawem lub w związku z przestępstwem lub inną nielegalną działalnością oraz (ii) w sposób powodujący u innych irytację, niepokój lub utrudniający im funkcjonowanie. Mamy prawo do usunięcia kont niepotwierdzonych lub takich, które przez długi okres pozostawały nieaktywne, a także do wprowadzania zmian w Usługach lub do zakończenia ich świadczenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi, wypowiedzenia umowy, usunięcia konta lub usunięcia bądź zmiany treści Witryny internetowej, jeżeli Użytkownik narusza stosowne przepisy, postanowienia niniejszego Regulaminu, jakiekolwiek inne warunki, wytyczne lub polityki.

3. Dostępność produktów

Spółka Softline ma prawo do wprowadzania zmian w informacjach dotyczących produktów, które znajdują się w Sklepie internetowym w dowolnym czasie. Mowa tu na przykład o informacjach dotyczących cen, opisu lub dostępności Produktów. Spółka Softline może wprowadzać takie zmiany bez uprzedniego informowania o nich Użytkowników. Spółka Softline nie będzie jednak zmieniać cen, informacji o dostępności lub opisu żadnego Produktu, na który spółka Softline przyjęła już Zamówienie.

4. Zamówienie i przyjęcie Zamówienia

Użytkownik może składać Zamówienia, wypełniając Formularz Zamówienia w Sklepie internetowym po zalogowaniu się na swoje konto, o ile aktualny koszyk Użytkownika posiada formularz rejestracji lub formularz zgłoszeniowy.

Niezależnie od rejestracji w Sklepie internetowym akceptacja umowy stanowi aktywną czynność, którą Użytkownik musi wykonać poprzez kliknięcie przycisku z odpowiednią opcją w stosownej sekcji witryny internetowej.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie pakiety Oprogramowania lub Produktów,

które zamówił, spełniają jego wymagania i są kompatybilne z aktualnie używanym przez niego systemem oraz praktykami.

Każde złożone Zamówienie stanowi ofertę nabycia Produktów. Zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez spółkę Softline, która może odmówić ich realizacji, między innymi z następujących przyczyn:

 • zamówienie nie może zostać przetworzone ze względu na błąd w informacjach podanych przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji konta;
 • w Sklepie Internetowym występuje błąd związany z Produktami znajdującymi się w Zamówieniu Użytkownika, na przykład błędna cena lub błędny opis Produktu widniejącego w Sklepie internetowym (ostateczna decyzja dotycząca błędu należy do Softline); lub
 • Produkty znajdujące się w Zamówieniu nie są już dostępne w Sklepie internetowym.

Jeżeli Zamówienie Użytkownika zostanie przyjęte, powiadomimy go o tym, wystawiając Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane do Użytkownika pocztą elektroniczną, o ile Użytkownik podał swój adres e-mail w Formularzu Zamówienia lub na swoim koncie. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail, zalecamy skontaktować się z Softline przed złożeniem kolejnego Zamówienia na ten sam Produkt.

Użytkownik może wprowadzać zmiany w swoim Zamówieniu bądź anulować je w dowolnym czasie, o ile Zamówienie nie zostało jeszcze przetworzone. Aby wprowadzić zmiany w Zamówieniu, które zostało już przetworzone, należy skontaktować się ze spółką Softline. Jeżeli Zamówienie zostało już wysłane, prosimy o zapoznanie się z Polityką zwrotów.

5. Ceny i płatności

Ceną Produktu zawsze jest cena wskazana w Sklepie internetowym w momencie składania Zamówienia. Cena zawiera w sobie podatek VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich innych należności, opłat celnych i podatków (oprócz podatku dochodowego) wynikających ze sprzedaży Produktu, w tym wszelkich kar i odsetek, oraz ma obowiązek zapłacić za Produkty pełną kwotę, bez odliczania wspomnianych wyżej opłat. Jeżeli na spółkę Softline zostanie nałożony obowiązek zapłaty jakichkolwiek tego rodzaju podatków, opłata taka zostanie naliczona Użytkownikowi.

Spółka Softline prześle Użytkownikowi wezwanie do zapłaty oraz Fakturę na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. Użytkownik ma obowiązek dokonać wpłaty w walucie wskazanej na Fakturze.

Dostępne sposoby płatności są wyświetlane wraz z Formularzem Zamówienia Produktu w Sklepie internetowym i mogą zależeć od regionu, w którym znajduje się Użytkownik. Zwykle akceptujemy następujące sposoby płatności:

 • i.Płatność internetowa za pośrednictwem usługi PayPal:
 • Szczegóły płatności PayPal: Pozabankowa spółka kredytowa „PayPal RU” LLC, Numer rachunku w banku korespondenta: 30109810300000000010, BIC: 044525101, Deutsche Bank Ltd.
 • ii.Płatności kartami kredytowymi i debetowymi:
 • Użytkownicy, którzy chcą dokonać płatności kartą kredytową lub debetową muszą podać dane karty przy składaniu Zamówienia. Karta kredytowa Użytkownika zostanie obciążona w chwili wystawienia przez nas Faktury za Produkty. Produkty zostaną wysłane do Użytkownika dopiero wtedy, gdy wydawca karty autoryzuje jej użycie do płatności za zamówione Produkty. Spółka Softline będzie działać wyłącznie w charakterze podmiotu promującego dany sposób płatności i dostarczy Produkty klientowi. Wszelkie skargi i roszczenia o odszkodowanie będą rozpatrywane przez dostawcę sposobu płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pomocą karty kredytowej lub debetowej dostawca danego sposobu płatności działa w charakterze sprzedawcy usługi płatniczej, a dokonywana transakcja odbywa się pomiędzy klientem a dostawcą sposobu płatności. Dostawca danego sposobu płatności jest również odbiorcą płatności.
 • iii. Przelew bankowy bezpośrednio na konto bankowe spółki Softline. W przypadku płatności przelewem, jeżeli nie otrzymamy od Użytkownika rozliczonej płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.
 • Państwowe systemy płatności. W niektórych krajach mogą funkcjonować państwowe systemy płatności. Możliwość dokonania płatności za pośrednictwem takich systemów zależy od dostępności tego sposobu płatności w Sklepie internetowym.

6. Dostawa i korzystanie z Produktów

W niektórych przypadkach Produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Użytkownik zostanie poinformowany o takich ograniczeniach terytorialnych przed dokonaniem zakupu Produktu.

Spółka Softline zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówionych Produktów w odrębnych przesyłkach.

Dołożymy wszelkich starań, by dostarczyć Użytkownikowi Produkty w terminie określonym na stronie Produktu w Sklepie internetowym oraz wskazanym w Formularzu Zamówienia, rozpoczynającym się z datą wystawienia Potwierdzenia Zamówienia i zaakceptowania całkowitej płatności.

Wszystkie nasze Produkty są dostępne wyłącznie za pośrednictwem dostawy elektronicznej. Gdy Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie przetworzone, wyślemy na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu Zamówienia wszystkie niezbędne pliki i dane przekazane przez Dostawcę, w tym, w zależności od przypadku, sam Produkt, Dokumentację, numer seryjny, klucze licencyjne, łącza URL do pobrania, inne niezbędne dane i materiały itd. Niektórzy Dostawcy mogą jednak wymagać, by dostawa elektroniczna została zrealizowana bezpośrednio przez Dostawcę lub przez stronę trzecią inną niż spółka Softline, upoważnioną przez Dostawcę do zrealizowania takiej dostawy. W takim przypadku Dostawca lub upoważniona przez niego strona trzecia prześlą Użytkownikowi wszelkie dane i materiały bez udziału spółki Softline.

Wszelkie Oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikom na podstawie licencji bezpośrednio przez Dostawców, na warunkach określonych w stosownych Umowach licencyjnych lub Umowach dotyczących świadczenia usług z użytkownikami końcowymi. Wszelkie takie Umowy licencyjne bądź Umowy dotyczące świadczenia usług z użytkownikami końcowymi zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z Oprogramowaniem lub w momencie pobrania Oprogramowania przez Użytkownika. Spółka Softline nie będzie stroną takich Umów licencyjnych lub Umów dotyczących świadczenia usług z użytkownikami końcowymi i nie będzie mieć żadnych praw, obowiązków lub zobowiązań z nich wynikających.

7. Polityka zwrotów

Zwroty w przypadku wadliwego Produktu: Użytkownik chcący dokonać zwrotu dostarczonego przez Softline Produktu, który jest wadliwy lub w inny sposób uszkodzony w momencie otrzymania go przez Użytkownika, lub który nie odpowiada opisowi znajdującemu się w Sklepie internetowym, może dokonać takiego zwrotu w ciągu 30 dni od otrzymania Produktu.

Zwroty w przypadku Produktów nieposiadających wad: Użytkownik nie może anulować Zamówienia, które zostało mu już dostarczone przez Softline, ani dokonać zwrotu Produktów, które odpowiadają opisowi znajdującemu się w Sklepie internetowym.

Niniejsza Polityka zwrotów nie wpływa na ustawowe prawa Użytkownika wynikające ze stosownych lokalnych przepisów krajowych dotyczących sprzedaży produktów konsumenckich, ale wszelkie takie prawa zostaną ograniczone w zakresie dopuszczalnym przepisami.

8. Relacje z Użytkownikiem końcowym

 • a. Spółka Softline zwykle wysyła Użytkownikowi powiadomienia w następujących okolicznościach:
  • przypomnienie o zamówionym, ale nieopłaconym produkcie;
  • wiadomość o terminie zakończenia okresu próbnego lub okresu subskrypcji;
  • wiadomość potwierdzająca dokonanie płatności lub informująca o niepowodzeniu płatności;
  • wiadomość związana z bezpieczeństwem zakupionych produktów;
  • odpowiedź na pytanie Użytkownika dotyczące kupowanego produktu lub produktu kupowanego przez osobę trzecią;
  • informacje o działalności spółki, na przykład dotyczące produktów oferowanych przez spółkę;
 • b. W przypadku nieodnowienia przez Użytkownika subskrypcji jakiegokolwiek produktu, Alsoft ma obowiązek przeprowadzić ocenę potrzeb użytkownika i zaoferować mu podobny produkt.
 • c. Wniosek o skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy. Aby rozwiązać umowę, Użytkownik powinien przesłać stosowny, jasno stanowiący o tym wniosek zawierający informacje dotyczące wykorzystywanych produktów, co spowoduje zakończenie działania wszystkich wydanych identyfikatorów lub przeniesienie ich na odpowiednich posiadaczy praw, w zależności od konkretnego posiadacza praw.
 • d. W okresie obowiązywania umowy spółka Softline przechowuje dane archiwalne dotyczące stosunku umownego z Użytkownikiem i na żądanie udostępnia posiadane informacje Użytkownikowi.
 • e. Spółka Softline może usunąć dane osobowe Użytkownika, jeżeli takie usunięcie danych osobowych nie jest sprzeczne z postanowieniami umowy. W takim przypadku wniosek o usunięcie danych może zostać zrealizowany częściowo.

9. Odpowiedzialność, wyłączenia odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności wobec Użytkowników za oszustwo, zgon lub uszczerbek na zdrowiu lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która zgodnie ze stosownymi przepisami nie może być wyłączona lub ograniczona.

UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE FAKT, IŻ DOKONUJE ZAKUPU I WYKORZYSTUJE PRODUKTY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ ŻE PRODUKTY SĄ MU DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ODPOWIEDNIO, W ZAKRESIE DOZWOLONYM STOSOWNYMI PRZEPISAMI, WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI I POSTANOWIENIA, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJE NIENARUSZALNOŚCI, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE UŻYTKOWNIK MOŻE OTRZYMAĆ DODATKOWE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW BEZPOŚREDNIO OD DOSTAWCÓW, NA MOCY UMÓW LICENCYJNYCH BĄDŹ UMÓW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA USŁUG Z UŻYTKOWNIKAMI KOŃCOWYMI.

Niezależnie od poprzednich ustępów maksymalna kwota naszej odpowiedzialności z tytułu niniejszego Regulaminu, bez względu na to, czy ma ona charakter kontraktowy, deliktowy (w tym wynikający z zaniedbania), czy oparta jest na innej podstawie, w żadnych okolicznościach nie przekroczy kwoty, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić nam w związku z Produktami.

Użytkownik zabezpiecza i zwalnia nas (w tym nasze podmioty stowarzyszone i zależne oraz naszych członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów) z odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania lub roszczenia, w tym uzasadnione opłaty prawne, jakiejkolwiek strony trzeciej, wynikające z naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Użytkownika, niewłaściwego wykorzystywania Produktów lub naruszenia jakichkolwiek przepisów prawnych lub praw osoby trzeciej.

Nie będziemy odpowiedzialni za żadne opóźnienia w wypełnieniu lub przypadki niewypełnienia naszych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli takie opóźnienia lub przypadki niewypełnienia zobowiązań będą wynikiem okoliczności pozostających poza naszą kontrolą. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawo Użytkownika do tego, aby produkty zostały wysłane w rozsądnym terminie. Jeżeli opóźnienie wystąpi przed wysyłką produktów, nie obciążymy Użytkownika opłatą za produkty, dopóki produkty nie zostaną wysłane oraz Użytkownik będzie mógł anulować zamówienie w dowolnym czasie przed wysyłką.

10. Polityka prywatności

Tworząc konto w Sklepie internetowym oraz składając Zamówienie w Sklepie internetowym, Użytkownik przekazuje spółce Softline swoje dane osobowe oraz inne informacje. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych pozyskanych z jego konta oraz z Formularza Zamówienia dla celów przetworzenia jego Zamówienia w sposób zgodny z opublikowaną polityką prywatności oraz polityką plików cookie.

11. Prawo właściwe 

Niniejszy Regulamin podlega i powinien być interpretowany w zgodzie z przepisami Republiki Cypru, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów zostaje wyraźnie wyłączone. Obie strony uzgadniają, że niewyłączną jurysdykcję w kwestiach wynikających z Regulaminu będą miały sądy cypryjskie, co oznacza, że Użytkownik może dochodzić swoich praw konsumenckich na Cyprze lub w innym kraju UE, w którym mieszka.

12. Zmiany niniejszego Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej witrynie internetowej, politykach oraz regulaminach, w tym w niniejszym Regulaminie, w dowolnym czasie. Użytkownik podlega regulaminom, politykom oraz Regulaminowi, które obowiązują w czasie złożenia przez niego Zamówienia na Produkty, chyba że w regulaminach, politykach lub niniejszym Regulaminie wprowadzone zostaną zmiany wynikające z przepisów prawych lub wymagane przez stosowny organ nadzorczy (w takim przypadku zmiany te mogą mieć zastosowanie do poprzednich Zamówień Użytkownika). Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieprawidłowe, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu nieegzekwowalne, postanowienie to zostanie wyłączone i nie będzie miało wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień.

Postanowienia ogólne

Brak egzekucji któregoś warunku niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron nie oznacza zrzeczenia się takiego postanowienia. Brak egzekucji takiego postanowienia nie wpływa w żaden sposób na prawo strony do egzekucji takiego postanowienia w przyszłości.

Nieprawidłowość lub nieegzekwowalność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie miała wpływu na prawidłowość i egzekwowalność pozostałych postanowień.

Definicje

„Sklep internetowy” oznacza tę witrynę internetową związaną z produktami tworzonymi na zamówienie, której adres internetowy to http://Softlineglobal.com/;

„Produkt(y)” oznaczają wszelkie Oprogramowanie lub Usługi znajdujące się w Sklepie internetowym, które dostarczamy Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; O ile niniejszy Regulamin w sposób wyraźny nie stanowi inaczej, Softline nie jest producentem Produktów sprzedawanych w Sklepie internetowym.

„Oprogramowanie” oznacza jakikolwiek Produkt znajdujący się w Sklepie internetowym będący programem komputerowym, w tym między innymi systemy operacyjne, pakiety oprogramowania, programy samodzielne i programy do pobrania, które dostarczamy Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Usługi” oznaczają wszelkie usługi podlegające opłacie i inne, znajdujące się w Sklepie internetowym, które dostarczamy Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Umowa licencyjna/Umowa dotycząca świadczenia usług z użytkownikiem końcowym” - Umowa licencyjna użytkownika końcowego lub umowa dotycząca świadczenia usług stanowiąca prawne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. Umowa ta szczegółowo określa prawa, obowiązki i ograniczenia mające zastosowanie w zakresie Oprogramowania i Usług.

„Dokumentacja Użytkownika” oznacza instrukcję obsługi użytkownika końcowego, która zwykle jest dołączona do Oprogramowania i informuje użytkowników końcowych o sposobie obsługi Oprogramowania, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

„Dostawca” – producent (oraz posiadacz praw własności intelektualnej, tytułów i udziałów) Oprogramowania i/lub dostawca Usług, które są sprzedawane Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

„Formularz Zamówienia” oznacza elektroniczny formularz Zamówienia dostępny w Sklepie internetowym;

„Potwierdzenie Zamówienia” oznacza wystawione przez nas potwierdzenie Zamówienia, oznaczające przyjęcie Zamówienia złożonego przez Użytkownika.

Metody płatności
cookies_agreement.text
cookies_agreement.button