Používáte starou verzi internetového prohlížeče
Používáte starou verzi internetového prohlížeče, v níž z bezpečnostních důvodů není podporována platba kartou. Aby objednávku bezpečně uhradit platební kartou, aktualizujte Váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo si stáhněte jiný:
Avast Secure Browser Safari Google Chrome Mozilla Firefox Opera Yandex Browser

Zásady ochrany soukromí

Tuto webovou stránku spravuje společnost NILTASOFT LIMITED, adresou na: Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus. Registration Number: HE190472; VAT Number: CY-10190472H a SOFTLINE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Softline PL sp.z oo) Registered address: Elektoralna 13, Office 103, 00-137, Warsaw, Poland Registration Number: 0000769316 VAT Number: PL5252778629. Níže uvádíme informace o právních aspektech zpracovávání osobních údajů na našich webových stránkách.

V těchto zásadách používáme následující termíny.

1. Softline Ecommerce nebo „my“ označuje společnost NILTASOFT LIMITED/Softline PL sp.z oo.
2. Webová stránka znamená aktuální webovou stránku, která obsahuje online obchod, kde se získávají softwarové licence.
3. Stránky odkazují na jakékoli webové stránky, které Softline Ecommerce používá.
4. Software označuje software, pro nějž jste si zakoupili licenci.
5. Uživatel odkazuje na osobu, která zadává objednávku či ji v minulosti zadala či užívá softwarovou licenci na základě smlouvy uzavřené se Softline Ecommerce. Upozorňujeme, že pro uživatele mohou platit i ty podmínky těchto zásad, které se týkají návštěvníků.
6. Návštěvník označuje osobu, která navštěvuje webové stránky, aby přezkoumala informace, poskytla zpětnou vazbu Softline Ecommerce nebo využila jiné služby, které nesouvisí s uzavřením či plněním smlouvy.
7. Partner označuje jednoho z vlastníků duševního vlastnictví softwaru. Prodáváme přístupové klíče našich partnerů, které uživatelům umožňují používat software.

Pokud není v tomto dokumentu stanoveno jinak či pokud to nevyžaduje kontext, definice pojmů jsou v souladu s GDPR.

GDPR pro uživatele

V podstatě fungujeme jako shromažďující subjekt, který spolupracuje s různými partnery, aby poskytl uživateli přístupová práva k vybranému softwaru.

Ve vztahu k osobním údajům uživatele (dle GDPR) jednáme jako společný správce údajů. V souladu s tím působí jako společný správce údajů i partner. Zvláštní vztah mezi námi a našimi partnery ve vztahu k uživateli může být uveden ve smlouvě uzavřené mezi společností Softline Ecommerce a partnerem.

Tyto zásady mohou být doplněny o zvláštní podmínky a ujednání, pokud s partnerem uzavřeme smlouvu s nestandardními podmínkami. V takovém dodatku upozorníme na konkrétní případy zpracování osobních údajů u tohoto partnera a objasníme podmínky zpracování osobních údajů v určitém případě. Na nákupní stránce produktu jasně uvedeme, zda se na náš vztah s uživatelem vztahuje dodatek k těmto zásadám na základě určitého vztahu mezi námi a partnerem.

Jak vyžaduje GDPR, uzavřeli jsme s našimi zpracovateli písemnou dohodu týkající se zpracování osobních údajů, která striktně zahrnuje povinné podmínky pro zpracování těchto údajů, a můžeme zaručit, že každý z těchto zpracovatelů se bude řídit GDPR. Tyto dohody obsahují i podmínky týkající se pravidelné kontroly zpracovatelů a možnosti uplatnění smluvních sankcí.

Základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je smlouva uzavřená mezi námi a uživatelem a také oprávněné zájmy. V některých případech můžeme přímo požadovat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely ve smlouvě neuvedené, ale úzce s ní související.

Jaké osobní údaje uživatelů zpracováváme

Používá-li uživatel tuto webovou stránku, aniž by toto užívání bylo spojeno se smlouvou, zpracováváme osobní údaje tohoto uživatele jako osobní údaje návštěvníka. Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků jsme vyčlenili do samostatné kategorie. Podrobné informace o zpracování osobních údajů v kategorii „návštěvník“ naleznete v záložce „GDPR pro návštěvníky“.

Jakožto správce údajů o vás zpracováváme následující údaje:

Za účelem identifikace jednotlivce nebo oprávněného zástupce právnické osoby:

E-mailová adresa, příjmení, jméno, telefonní číslo, místo práce

Pro účely dalšího plnění smlouvy:

Data o sledu kliknutí, uživatelské jméno v systému Softline Ecommerce, informace o platebních metodách, zprávy o zásilkách, identifikátory platebních transakcí, způsoby a časy plateb, IP adresy, ze kterých byly transakce provedeny.

Koho (společnost Softline Ecommerce nebo partnera) byste měli kontaktovat ohledně odstranění či úpravy osobních údajů nebo získání přístupu k nim?

Měli byste kontaktovat společnost Softline Ecommerce.

Třetí strany účastnící se zpracování osobních údajů

Využíváme analýzy:

1. za účelem získání statistik o efektivitě zasílání zpráv. Základem pro zpracování údajů je smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).
2. za účelem sledování chování uživatele na webové stránce s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Základem pro zpracování údajů je smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
3. ke sledování reklamních kampaní. Základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Pro shromažďování analýz za účelem zlepšení efektivity zasílání zpráv a zlepšení kvality poskytovaných služeb můžeme využít následující služby:

Google Analytics
GA Audiences
Floodlight
Omniture (Adobe Analytics)
Yahoo Analytics
Yandex.Metrics
Topmail
GA Audiences
Visual IQ

Pro shromažďování analýz za účelem sledování reklamních kampaní můžeme využít následující služby:

Doubleclick
Bing Ads
Google AdWords Conversion
DoubleClick Bid Manager
Dynamický remarketing Google
Adobe Audience Manager
Advertising.com
Index Exchange (dříve Casale Media)
Pro usnadnění identifikace v rámci našich služeb můžeme využít službu Facebook Connect.
Pro telefonování využíváme služby společnosti „IP Telecom Bulgaria“ LTD (http://iptelecom.bg/).

Za účelem zpracování plateb využíváme služby Assist, Credorax, Przelewy24, Trustly, PayPal. Základem pro zpracování údajů je smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Za účelem ukládání dat uživatelů, záloh a protokolů využíváme služby společností United Network LLC a SoftLine Trade JSC. Základem pro zpracování údajů je smlouva v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Často kladené dotazy týkající se uživatelů

Další informace o dodržování zásad důvěrnosti poskytujeme v odpovědích na dotazy.

Jak používáte údaje uživatelů?

Informace používáme v souladu se zásadami důvěrnosti dle základů pro zpracování uvedených v čl. 6 GDPR. Žádné shromážděné údaje nejsou předmětem prodeje a v žádném případě je nezveřejňujeme.

Jak můžete potvrdit soulad s ustanoveními GDPR?

Především prostřednictvím legálního, spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů. Tyto a další zásady zpracování osobních údajů naleznete v těchto zásadách, v podmínkách smlouvy a v možnostech ovládání služeb, které vám byly poskytnuty.

Je možné údaje zcela vymazat?

Údaje uživatelů budou smazány do 30 dnů po uplynutí doby platnosti nebo vypovězení smlouvy.

Při mazání budeme osobní údaje uživatelů a jejich kontakty anonymizovat, přičemž vezmeme v úvahu stanovisko 05/2014 pracovní skupiny WP29 o anonymizačních technikách.

Jak realizujete technická a organizační opatření určená k ochraně údajů a snížení rizik?

Po výběru nezbytných opatření jsme uzavřeli smlouvy s poskytovateli hostingu, kteří jsou schopni realizovat požadovaná ochranná opatření, a také jsme vypracovali místní dokumentaci a zorganizovali obchodní procesy v souladu s požadavky GDPR.

Můžete přestat využívat služby některých zpracovatelů údajů?

Naše služba je nakonfigurována pro konkrétní zpracovatele údajů. Využití jiných zpracovatelů údajů dle preferencí uživatele je technicky nemožné nebo ekonomicky nevyhovující z hlediska nákladů na realizaci této funkce. Vzhledem k závislosti na zpracovatelích údajů jsme pečlivě zvážili jejich výběr a ujistili jsme se, že náš vztah s nimi odpovídá požadavkům GDPR, jak uvádí čl. 28 odst. 4.

Často kladené dotazy týkající se návštěvníků

Osobní údaje návštěvníků jsme vyčlenili do samostatné kategorie zpracovávaných osobních údajů. Společně s jakýmikoli návštěvníky stránek Softline Ecommerce však mohou být do této kategorie zařazeni i uživatelé.

Kdo údaje shromažďuje?

Správcem údajů dle definice v čl. 4 odst. 7 GDPR a subjektem, který údaje návštěvníků shromažďuje, je společnost Softline Ecommerce.

Jaké údaje jsou shromažďovány?

Společnost Softline Ecommerce může shromažďovat, zaznamenávat a analyzovat informace o návštěvnících na své webové stránce.

Navíc může společnost Softline Ecommerce shromažďovat a zpracovávat veškeré osobní údaje, které návštěvník dobrovolně poskytne prostřednictvím formulářů na naší webové stránce nebo při přímém kontaktu e-mailem nebo telefonem, například z důvodu komunikace s námi.

Jak budou tyto informace využity?

Všechny údaje návštěvníků stránek Softline Ecommerce jsou přísně důvěrné. Tyto údaje neprodáváme ani nepřevádíme jiným společnostem za jiným účelem, než je poskytnutí údajů určitým poskytovatelům služeb, kteří nám mohou pomoci při poskytování nebo zlepšování našich služeb, včetně prodeje a marketingu. V takovém případě bude každé zpracování uskutečněno v souladu s požadavky GDPR.

Jaký je právní základ zpracování údajů?

Osobní údaje návštěvníků zpracováváme na základě smlouvy, souhlasu návštěvníků s ohledem na každou kategorii osobních údajů a na základě oprávněného zájmu v souvislosti s potřebou vylepšovat naši webovou stránku (čl. 6 odst. 1 písm. a, b, f).

Podle smlouvy zpracováváme osobní údaje, které jsou vyžadovány přímo pro poskytování služeb.

Údaje, které shromažďujeme na základě oprávněného zájmu, souvisejí s vaším používáním stránek. Mezi tyto údaje patří: počet zobrazení stránek, zájem o části informací na stránkách, další statistické informace a protokoly serveru.

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje, které nejsou vyžadovány k používání webové stránky, ale jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout jakékoli další nebo relevantní informace. K tomuto účelu používáme soubory cookie v souladu s předvoleným nastavením vašeho prohlížeče a také s vámi komunikujeme prostřednictvím telefonu, e-mailu, messengeru, chatu nebo jiné podobné služby.

Pokud nás kontaktujete jménem svého zaměstnavatele a pošlete nám zprávu e-mailem nebo telefonicky, přesný seznam předaných osobních údajů určíte vy osobně. Může se jednat o: e-mailovou adresu, telefonní číslo, název pracovní pozice, oblasti zájmu a konkrétní informace o společnosti, pro kterou pracujete (název a adresa společnosti), jakož i informace o typu vztahu mezi společností, kterou zastupujete, a vámi.

Budou tyto údaje sdíleny s třetími stranami?

Používáme služby pro analýzu uvedené v těchto zásadách.

Jaká jsou omezení týkající se používání souborů cookie z vaší strany?

Očekáváme, že vlastníci internetového prohlížeče budou dodržovat požadavky GDPR a poskytnou vám možnost spravovat soubory cookie pomocí zásady „opt-in“, tedy že se budete moci rozhodnout pro jejich aktivaci či deaktivaci. Pokud je dle aktuálního nastavení vašeho prohlížeče použití souborů cookie povoleno, můžete toto nastavení použít k omezení používání souborů cookie.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Údaje související s písemným stykem a protokoly stránek uchováváme nejdéle 30 dní po uplynutí doby platnosti základů pro zpracování údajů.

Informace o zobrazení webových stránek a dalším používání stránek uchováváme nejdéle 30 dní, pak tyto údaje anonymizujeme.

Jak mohu podat stížnost?

Pokud se domníváte, že jsou porušovány vaše zákonné zájmy jakožto subjektu osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@allsoftglobal.com

Poslední aktualizace v prosinci 2020

Nápověda
Dotazy k platbě
Dotazy k platbě a doručení
Způsoby platby
Používáme cookies. Pokud zůstanete na stránkách, přijměte naše Zásady konfidenciality.
ОК